Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Demokratisk genopbygning af Europa (juni 05) ::..   Log ind
 Demokratisk genopbygning af Europa (jun. 05) Minimer

    ATTAC-Europa's plan ABC

 

16. juni 2005, på dagen for det sidste møde i det Europæiske Råd under Luxemburgs formandskab, fandt et møde sted i Bruxelles i ATTAC-Europa.

Følgende udtalelse blev vedtaget, der ønsker et konvent afholdt og gennemførelsen af en ABC plan for EU.

Denne udtalelse fremlægger en dagsorden for de fælles aktiviteter for de Europæiske ATTAC organisationer i den kommende periode.

 

ATTAC Europa konventet og ABC planen for EU

 

Det franske og hollandske ’Nej’ stemmer til forfatningstraktaten og disses positive indflydelse på den offentlige mening i Europa er bevis på en kraftig folkelig afstandtagen til den nyliberalistiske politik der er blevet ført i de seneste årtier i Europa.

 

Dette har skabt en historisk mulighed for at søsætte en bred demokratisk debat, over hele det europæiske kontinent, om hvilket Europa vi gerne vil have, og til at udvikle konkrete forslag som svar på den glæde og håb der opstod efter det nederlag nyliberalismen led den 29. maj og den 1. juni.

 

Repræsentanterne fra de ATTAC organisationer der mødtes d. 16. juni opfordrer til dannelsen af et ATTAC-Europa Konvent.

Konventet vil udvikle en ABC plan, der skal gennemføres på kort og lidt længere sigt. Dagsordenen starter i dag og vil både forholde sig til EU’s institutionelle dagsorden og udvikle sin egen.

 

ABC planen

 

Plan A

Hvis en demokratisk genopbygning af Europa skal finde sted, er det nødvendigt umiddelbart at iværksætte en række tiltag for uigenkaldeligt bryde med den nyliberalistiske politik.

 

  1. Det Europæiske Råd skal forlange at Kommissionen trækker alle nuværende og kommende direktiver vedrørende privatiseringer; dette gælder i særlig grad Bolkestein direktivet, men også dem der drejer sig om direktiver om arbejdstider, jernbanetransport og aktionsplanen vedrørende statsstøtte.
  2. Et hastemøde bør indkaldes blandt Euro-landene for at få omfattende ændringer af Den Europæiske Centralbanks monetære politik bragt i stand, også med henblik på at få sænket renten.
  3. En ægte vilje til at udvikle en beskæftigelsesskabende politik. Dette vil medføre at der stilles spørgsmålstegn ved Stabilitetspagten.
  4. En omfattende forøgelse af EU’s budget for at kunne iværksætte socialpolitik og for at forøge mængden af strukturfonde til glæde for de nye EU-landes udvikling, frem for at byde dem økonomisk og social dumpning og jobs skabt ved udflytning fra de gamle EU-lande.
  5. Relancering af den økonomiske politik, herunder låntagning til investeringer i den offentlige infrastruktur der kan bidrage til at forbedre miljøet, jernbanetransport, uddannelse, sundhedspleje og jobskabelse.
  6. Et moratorium på GATS forhandlingerne i WTO.
  7. Initiativer til afskaffelse af skatteparadiser og til skabelsen af globale skatter og skatteharmonisering i EU.
  8. Drop Lissabonstrategien og den sociale strategi for 2005-2010. De tager ikke sociale hensyn.
  9. Forøget udviklingsstøtte til 0.7% af BNP i medlemslandene; en hurtigere gennemførelse af Milleniummålene (vedrørende afskaffelsen af den globale fattigdom) og sletning af u-landenes gæld.
  10. Støtten til krigen i Irak skal bringes til ende og tropper fra EU landene skal trækkes tilbage.

 

Plan A vil blive gennemført ved en række aktiviteter udført på nationalt og Europæisk plan med en kulmination i Bruxelles i december 2005, samtidig med det sidste møde i det Europæiske Råd under britisk ledelse.

 

Plan B

ATTAC-organisationerne i Europa lægger stor vægt på en demokratisk opbygning af de europæiske institutioner; dette var ikke tilfældet i den foreslåede forfatningstraktat. Det vil blive nødvendig at lade de nationale parlamenter spille en mere fremtrædende rolle, samtidig med at Europaparlamentet også styrkes. Det er nødvendigt at fratage Kommissionen dens monopol til at fremsætte lovforslag, samt dens enorme magt med hensyn til lovgivning på konkurrenceområdet. Det er nødvendigt at medborgerne igen får reel medbestemmelse. Det er nødvendigt at understøtte forøget samarbejde.

Alle ATTAC-organisationer i Europa kommer til at diskutere indholdet i en ny traktat der kun vil beskæftige sig med europæiske institutioner. Konventets første møde vil finde sted d. 15. december vil tage stilling til de forskellige forslag.

 

Plan C

Hvor vigtige de end er, så kan tiltagene i plan B ikke fuldstændig imødekomme forventningerne i brede lag af befolkningen der også ønsker at give et demokratisk, politisk, pacifistisk, socialt, kulturelt, økologisk og kønsligestillet indhold i det europæiske samarbejde. Unionens samlede politik skal revideres. Det er ambitionen i plan C at sætte en bred demokratisk bevægelse i gang som alternativ til det neoliberale Europa. Det er et spørgsmål om at udvikle et europæisk projekt baseret på solidaritet – mellem de europæiske lande indbyrdes – mellem EU og resten af verden – solidaritet for de kommende generationer. Tiltagene i plan A er en forudsætning for at kunne gå denne vej.

 

Alle grupperinger – nationalt, regionalt, lokalt – i de europæiske ATTAC-organisationer vil deltage i udviklingen af plan C. med begyndelse i dette efterår. Herfra vil bevægelsen brede sig frem til det Europæiske ATTAC Konvent i december 2005 og vil også fortsætte herefter.

 

Det Europæiske ATTAC Konvent vil også undersøge hvordan man kan forbinde sig til de forskellige initiativer som må forventes taget af Europas sociale bevægelser og netværk, særlig i forbindelse med det Europæiske Sociale Forum i april 2006.

 

Et andet Europa er muligt. Vi skal bygge det sammen.

 

Bruxelles, d. 16. juni, 2005

 


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris