Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Ja til Europa begynder med et nej til forfatningen ::..   Log ind
 Det franske og hollandske nej skal bane vejen Minimer

Ja til Europa begynder med et nej til forfatningen

Om kort tid skal danskerne stemme om et forslag til forfatning for EU. Vedtagelse af forfatningen vil være et historisk vendepunkt, og et større skridt end tidligere traktater. Den forfatning, vi nu er præsenteret for, skal gælde i mange mange år, hvis den vedtages. Og det vil være nærmest umuligt at ændre den.

ATTAC-Danmark er ikke en EU-modstanderorganisation. ATTAC-Danmark mener ikke, at holdningen til det konkrete forfatningsforslag handler om at være for eller imod EU, eller for den sags skyld om at være for eller kmod, at EU skal have en forfatning. ATTAC-Danmark tager ikke stilling til, om EU som helhed er godt eller skidt. Vi har altid set EU og EU’s institutioner som ét af de niveauer, vi vil arbejde på med vores forslag til en bedre verden, herunder en Tobinskat på valutatransaktioner, gældseftergivelse for de fattige lande, lukning af skatteparadiser for multinationale selskaber, våbenhandlere og terrorister. I det arbejde er vi ofte stødt ind i udemokratiske beslutningsprocesser, som ikke burde accepteres af en demokratisk indstillet offentlighed.

Der er positive elementer i forfatningen, f.eks. den øgede åbenhed om afstemninger i Ministerrådet og EU Parlamentets indflydelse på valget af Kommissionen. Men vi vender os mod forfatningen, fordi vi mener, at det bliver sværere at fremme de afgørende reformer for en mere retfærdig verden med det foreliggende forslag. Det bliver sværere fordi den nyliberalistiske politik, der allerede var indskrevet i tidligere traktater udvides i forfatningen. En bestemt økonomisk politik hører ikke hjemme i en forfatning.

- Forfatningen åbner for mere markedsgørelse af offentlige ydelser. Der er kommet opfordringer fra f.eks. EU Parlamentet om, at der må vedtages klare grænser for hvilke områder, der kan behandles, som om de var en del af det indre marked. Opfordringerne er blevet ignoreret.

- Forfatningen har med fleksibilitetsbestemmelsen (artikel I-18) gjort det muligt for Ministerrådet at give næsten ubegrænset kompetence til EU. Ligesom denne fremgangsmåde tidligere er brugt til at gennemføre energiliberalisering, kan nye områder blive yderligere kommercialiseret til skade for forbrugerne og demokratiet.

- Forfatningen er et skridt mod et mere militaristisk EU. Det ses tydeligst, når medlemsstaterne forpligter sig til ”gradvist at forbedre deres militære kapacitet” (artikel I-41, stk. 3). Det må frygtes, at fremtidens EU som nutidens USA, vil bruge militær overmagt til at sikre egne økonomiske interesser.

- Forfatningen gør det muligt for EU Kommissionen at forhandle i WTO på Danmarks vegne om markedsgørelse af uddannelse, sundhed og kultur (artikel III-315) . Det sker i afsnittet om den fælles handelspolitik, der også fastslår, at det er et formål med handelspolitikken at fjerne alle hindringer for multinationale selskabers investeringer internationalt (artikel III-314) .

Det er ikke kun ATTAC i Danmark, der af disse grunde vender sig mod forfatningen. F.eks. har ATTAC i Belgien, Frankrig og Spanien besluttet sig for, at anbefale et nej til forfatningen. I det hele taget har så mange sat sig i bevægelse for et andet Europa, at hvis forfatningen lider nederlag, vil vi kunne indgå i progressive alliancer for at sætte et mere socialt, mere demokratisk, EU på dagsordenen. Et Europa, som kan spille en vigtig rolle i kampen for en retfærdig verden.

ATTAC DANMARK OPFORDRER FOLKETINGET TIL AT SIKRE, AT BORGERNE FÅR EN FAIR FOLKEAFSTEMNING OM FORSLAGET TIL EU-FORFATNING

ATTAC rummer både tilhængere og modstandere af EU. Men i lighed med det tværpolitiske BORGERINITIATIVET JA TIL EUROPA – NEJ TIL FORFATNINGEN er vi 100 % enige om, at alle borgers beslutning bør træffes ud fra demokratisk indsigt i, hvad vi stemmer om.

Retskafne borgere kan hverken være tjent med ”den spanske model”, hvor 90 % af befolkningen tilkendegiver, at de ikke ved, hvad de stemmer om, eller en dansk model, hvor spindoktorer erstatter borgernes egne muligheder for at skelne mellem sandt og falsk, mellem information og manipulation, og mellem visioner og skræmmebilleder.

Derfor støtter vi og vil arbejde for at:

  • alle borgere skal have muligheden for at få forfatningen tilsendt eller afhente den på et posthus.
  • alle husstande skal modtage en debatavis, med plads til både ja- og nejside
  • Folketinget skal sikre at den offentlige økonomiske støtte – i lighed med Den Svenske Rigsdags beslutning omkring ØMU-afstemningen – fordeles lige mellem ja- og nejside.

I Danmark bør vi stemme efter hoveder med indsigt og ikke efter høveder med pengemagt.

Vedtaget på ATTACs landsmøde den 27. februar 2005


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris