Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Kommunalreform og spekulation ::..   Log ind
 Kommunalreform skaber spekulations-Danmark Minimer

ATTAC advarer imod den kommende strukturreform. Regeringen spiller ikke med åbne kort. Samtidig med at den påstår at der ikke gennemføres velfærdsreformer før efter næste valg smugler den Danmarks-historiens største og hurtigste revolution af den offentlige sektor igennem. Det er en ny-liberalistisk reform, der i allerhøjeste grad vil forringe velfærden.  Hvis den gennemføres som foreslået vil den føre til et statsdirigeret spekulations-Danmark.

   Reformen følger i kølvandet på liberaliseringen og privatiseringen af de forbrugerejede el-selskaber.  Den har – med . bl.a. Elsam, DONG, NESA og svensk-tyske Vattenfall som aktører – udløst det hele store slagsmål om at spekulere i de opspa-rede penge man har eksproprieret fra forbrugerne. Det ar ikke givet os billigere strøm, men overført værdier fra forbrugereje til privateje. Det sandsynlige resultat er at den danske el-sektor før eller senere ender som del af en multinational koncern, hvor det ikke er forbrugernes interesser, men fjerne aktionærers der tæller, og hvor befolkningens demokratiske indflydelse sættes ud af spillet. Det bliver langt vanskeligere at gennemføre den nødvendige omstilling til bæredygtig vedvarende energi.

 

   Med strukturreformen  fjernes alle hindringer for at kommunerne kan kaste sig ud i tilsvarende spekulationer. Enhederne bliver tilpas store til at de fleste ordrer skal udbydes i EU-licitation. Specialister skal overføres fra de nedlagte amter, men de bliver så få og økonomien strammet så meget at man må kaste sig i armene på private firmaer og sælge flest mulig aktiviteter.  Kombineret med skatteloft og regeringsdikteret kommunal spareøkonomi vil dette automatisk føre til frasalg og privatiseringer af store dele af den offentlige sektor. En proces der meget nemt kan føre til at multinationale firmaer sætter sig på det meste.  Det er under alle omstændigheder opskriften på et spekulations-Danmark à la' Farum, der – tidligere fremhævet som forbillede af Venstre - gik i spidsen med at privatisere flest mulig offentlige funktioner med efterfølgende kæmpegæld som resultat.    

   Strukturreformen skal ses i sammenhæng med en lang række ny-liberale tiltag: Lovgivning om frit valg, opstramning af udbuds- og udliciteringsregler, lov om  private firmaers ret til at udfordre og overtage kommunal virksomhed, kvantitativ sammenligning af effektivitet, privat finansiering af offentlig infrastruktur, privatisering af offentlige selskaber m.v.

   Det er påvist at frit valg af hjemmeplejen fordyrer administrationen så meget at der kunne være blevet ½-1 times ugentlig hjemmehjælp mere pr. modtager. Nu kommer vandforsyning, kloakering, miljø,  sundhed, sygehuse, børnepasning, ældreomsorg, skoler mv. i første skudlinje. Allerede ved fremlæggelsen i efteråret konstaterede en række Venstre-borgmestre at det ville blive en dyr og bureaukratisk reform. Ifølge fagforeningen det Kommunale Kartel bliver der først tale om en stor engangsudgift, når kommunerne skal specificere og prisfastsætte de offentlige ydelser. Dernæst øget bureaukrati fordi det offentlige påføres en stor kontrolopgave i forhold til de nu private serviceleverandører.

   Man tvinger sin såkaldte frit valg(privatiserings)politik igennem. Centraliseringen af sygehusene i de nye storregioner, der skal finansieres pr. patient af kommunerne kombineret med valgløftet om en unødvendig sygehus-ventetid på højst en måned før valg af privatsygehus, fører allerede i dag til en eksplosion i oprettelse af dyre privathospitaler, der er blevet spekulations-objekt bl.a. for offentligt ansatte læge-specialister . Dermed udhules den offentlige økonomi og service, så der skabes en ond cirkel med yderligere privatisering og spekulation.

  

Som konstateret af Danmarks Naturfredningsforening er reformen en katastrofe for miljøet. Reelt fjernes store dele af de hidtidige hindringer for spekulanter og virksomheders rovdrift på natur og miljø.   Først har man skåret voldsomt ned centralt og lokalt, derefter splittes amternes tværfaglige natur- og miljøindsats – der har været forbillede i både Vest, Øst og Syd - til atomer og fordeles hovedsagelig til kommunerne,  lidt til de nye regioner og 3 forskellige statslige kontrolinstanser. Kommunerne kan få nogle få specialmedarbejdere hver. F. eks. får de eneret til at godkende de accellererende  udvidelser og nye kæmpesvinefarme. På den måde tvinges kommunerne til - for bare at forsøge at løse de umulige opgaver - at hyre dyre private firmaer.

 

   For at sikre at reformen bliver anvendt efter regeringens hensigt indføres samtidig den største statsstyring siden enevælden gennem ikke mindre end 78 nye fjernstyrede statskontorer spredt ud over landet.    Danmark får Europa-rekord i store kommuner og begrænset lokalt og regionalt folkestyre. En kraftig forringelse af miljøbeskyttelsen og indsats overfor en række svage handicapgrupper er uundgåelig. Selve reformen bliver så dyr at kommunerne pga. skattestoppet og trods valgløfterne nødsages til at skære ned også på skoler, børne-, social- og ældreforsorg.

   Hvis reformen gennemføres som planlagt er der reelt tale om et uvarslet ny-liberalistisk statskup gennemført uden offentlig debat. Lars Lykke Rasmussen har på KLs landsmøde sagt, at  reformen skal bruges til at presse kommunerne til store besparelser i effektiviseringens og det "frie valgs" hellige navn. Der er afleveret kritiske og advarende høringssvar fra en lang række faglige, sociale og miljø- organisationer.

   Men reelt har man smuglet reformen igennem. Mange har ikke opdaget hvad der sker. Den blev ikke diskuteret under valgkampen til et folketingsvalg, der faktisk var udskrevet for at sikre efterfølgende behandling af 48 lovforslag om reformen, som skal hastes igennem inden sommerferien.  Det haster med oplysning og debat om reformens konsekvenser og  folkelig aktivitet for at bekæmpe og begrænse denne ødelæggelse af velfærdssamfundet. Det er også vigtigt at forhindre at den bruges som forbillede for at blokere for velfærdsudvikling og miljøbeskyttelse i den tredje verden.

 

ATTAC-Danmarks Landsudvalg, juni 2005


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris