Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Stop GATS-angrebet ::..   Log ind
 Stop GATS-angrebet Minimer

Som grupper fra det civile samfund, der kæmper for retfærdige handels- og investeringsregler, afviser vi Verdenshandelsorganisationens (WTO), nogle af dens medlemslandes og allierede selskabers øjeblikkelige benægtelse af den store bekymring, som det civile samfund gav udtryk for før, under og efter WTO-topmødet i Seattle. Røgen og pebersprayen havde dårligt løftet sig fra Seattles gader, førend WTO lancerede nye forhandlinger, der skal udvide de globale regler om grænseoverskridende handel med tjenesteydelser. Det sker på en måde, som vil skabe enorme, nye rettigheder og adgang for de multinationale serviceleverandører, og som på en ny måde vil begrænse regeringsbeslutninger i hele verden taget med tanke for almenvellet. Disse forhandlinger vil betyde en radikal ændring af regeringernes rolle, når det gælder offentlighedens adgang i hele verden til meget vigtige sociale tjenesteydelser til skade for borgernes interesse og for selve demokratiet.

Disse vidtgående forhandlinger, der blev indledt i februar 2000, sigter på at udvide WTO's General Agreement on Trade in Services (GATS), for i alle lande at underordne den demokratiske styring under de globale handelsregler, der er skabt, og som håndhæves af WTO som det øverste organ for global økonomisk styring. Desuden finder GATS 2000 forhandlingerne sted bag lukkede døre, og bygger på en høj grad af samklang med globale selskaber og deres omfattende lobbymaskineri.

WTO's nuværende GATS-regelsæt, der blev vedtaget i 1994, er allerede meget omfattende og vidtgående. De nuværende regler betyder en gradvis udfasning af alle statslige "hindringer" for international handel samt kommerciel konkurrence inden for servicesektoren. GATS dækker enhver tjenesteydelse, man kan forestille sig, herunder offentlig service inden for sektorer, som påvirker miljø, kultur, naturressourcer, drikkevand, sundhed, uddannelse, social sikring, transportsystemer, post samt en lang række kommunale ydelser. Reglerne lægger bånd på næsten alle statslige tiltag, der påvirker handel med tjenesteydelser, fra arbejdsret til forbrugerbeskyttelse, herunder regler, retningslinjer, subsidier og bevillinger, standarder og betingelser for licens samt begrænsning af markedsadgang, afprøvning af økonomisk behov og bestemmelser med lokalt indhold.

I øjeblikket gælder GATS-reglerne alle former for udbud og levering af tjenesteydelser - herunder udenlandske investeringer, grænseoverskridende levering af service, elektronisk handel og rejser internationalt. Desuden udgør GATS en hybrid mellem såvel en "oppefra-og-ned" aftale [hvor alle de omfattede sektorer og tiltag er dækket, med mindre andet udtrykkeligt er udelukket] som en "nedefra-og-op" aftale [hvor kun sektorer og tiltag, som landene udtrykkeligt forpligter sig til, er dækket]. Det betyder, at nogle bestemmelser i øjeblikket gælder alle områder, mens andre kun gælder de specifikke områder, der er aftalt.

De nye GATS-forhandlinger, der finder sted nu i WTO, er skabt for yderligere at lette selskabernes overtagelse af den offentlige service ved:

1) At pålægge nye og strammere begrænsninger på landenes evne til at fastholde og skabe miljø-, sundheds- og forbrugerbeskyttelse og andre standarder af offentlig interesse gennem en udvidelse af GATS Artikel VI om national regulering. Forslagene omfatter en ”nødvendighedstest”, hvor det er staterne, der bærer bevisbyrden, når det skal afgøres om deres love og regler er mere tyngende end nødvendigt (med andre ord: begræsningerne af handlen skal være mindst mulig). En test, der skal foretages helt uden tanke på økonomiske, sociale, teknologiske eller andre hensyn.

2) At begrænse brugen af statslige midler til offentligt arbejde, kommunal service og sociale programmer. Ved at påtvinge WTO's bestemmelser om ”national behandling” på både staternes indkøb og subsidier, søger de nye forhandlinger at tvinge regeringerne til at stille offentlige midler, der er beregnet til offentlige tjenesteydelser, direkte til rådighed for udenlandsk baserede, private serviceselskaber.

3) At tvinge regeringerne til at yde udenlandske serviceleverandører ubegrænset markedsadgang, helt uden hensyntagen til miljømæssige eller sociale virkninger ved antallet eller omfanget af de serviceaktiviteterne.

4) At accelerere den proces, der giver serviceselskaber garanteret adgang til de nationale markeder inden for alle sektorer - herunder uddannelse, sundhed og vandforsyning ved at tillade dem at etablere deres Kommercielle Tilstedeværelse i et andet land via nye WTO-regler, der bliver udformet til at fremme skattefri elektronisk handel over hele verden. Det vil sikre de transnationale selskaber hurtig og uigenkaldelig markedsadgang - især i Tredjeverdenslande.

De, der får flest fordele ved et sådant nyt GATS-regelsæt, er en den slags tjenesteydelses-selskaber, som er fast besluttede på at udvide deres globale, handelsmæssige rækkevidde og gøre de offentlige tjenesteydelser til private markeder over hele verden. Ikke blot er serviceindustrien den hurtigst voksende sektor i den nye, globale økonomi, men også sundhed, uddannelse og vandforsyning er ved at udvikle sig til at være de mest lukrative af alle "tjenesteydelser". Sundhedssektoren menes at udgøre et verdensomspændende marked på 3,5 billioner dollars, mens uddannelse skønnes at være 2 billioner dollars værd og vandforsyning 1 billion dollars pr. år.

Et hovedbestyrelsesmedlem for det USA-baserede Columbia/HCA – verdens største profitorienterede selskab inden for hospitalsektoren - mener, at sundhedssektoren er en forretning, der ikke adskiller sig fra fly- eller kuglelejeindustrien, og sværger på at ødelægge ethvert offentligt hospital i Nord-Amerika. Investeringshuse som Merrill Lynch forudser, at al offentlige uddannelse i løbet af et årti vil være privatiseret globalt, og erklærer, at der kan skabes hidtil usete profitter i denne proces. Samtidig arbejder vandgiganter som Vivendi og Suez Lyonnaise des Eaux of France sammen som hånd i handske med Verdensbanken for at tvinge regeringerne i mange Tredjeverdenslande til at privatisere deres vandforsyning.

Via magtfulde lobbymaskiner som U.S. Coalition of Service Industries og European Services Forum har disse og andre transnationale selskaber effektivt sat dagsordenen for GATS-2000 forhandlingerne. Hvis det lykkes for dem, vil selskabernes GATS-2000 dagsorden betyde et frontalangreb på de grundlæggende, sociale rettigheder, der er fastlagt i FN's Universelle Menneskerettighedserklæring og dens ledsagende Klausuler og Chartre. Ikke bare vil udenlandsk baserede, profitsøgende selskaber få adgang til offentlige midler til at overtage sygehuse og skoler, men reglerne for sundheds- og uddannelsesstandarder vil blive underminerede af de globale regler for handel under WTO. Kæder af udenlandsk baserede, profitorienterede selskaber vil være i stand til at invadere børnepasning, social sikkerhed og fængselssystemer i alle WTO's medlemslande. Vore parker, natur og gamle skove vil alle kunne blive omstridte områder, efterhånden som de globale leverandører af miljøsydelser konkurrerer med hinanden for at styre udnyttelsen af disse områders ressourcer. Samtidig skal de udenlandske selskaber have ubegrænset adgang til kommunale aftaler om byggeri, spildevand, affaldshåndtering, rengøring, turisme og vandforsyning.

For mange Tredjeverdenslande er dette angreb på folks grundlæggende rettigheder ikke noget nyt. I den sidste snes år eller mere er IMF's og Verdensbankens strukturprogrammer blevet brugt til at tvinge mange regeringer i Syd til at nedlægge deres offentlige service og tillade udenlandske selskaber inden for sundhed, uddannelse og vandforsyning på profitbasis. I henhold til de foreslåede GATS-regler, kommer udviklingslandene til at opleve en yderligere demontering af lokale serviceudbydere, begrænsninger på opbygningen af lokale serviceleverandører og etablering af nye monopoler, der er domineret af serviceselskaber fra Nord. I og med, at de udenlandske serviceselskaber dramatisk øger kontrollen med markedet og truer den offentlige services fremtid, kommer GATS-2000 dagsordenen til at udløse et globalt angreb på fællesskabet og demokratiet i både Nord og Syd. Desuden vil de bindende håndhævelsesmekanismer i WTO sikre, at denne dagsorden ikke bare bliver implementeret, men også gjort irreversibel. Nu er på tide, at vi sætter Stop for GATS-angrebet!

Derfor henstiller vi til vore regeringer øjeblikkelig at påberåbe sig et foreløbigt forbud mod GATS-2000 forhandlingerne samt til at bruge de resterende to år af de planlagte forhandlinger til at gennemføre følgende opgaver:

1.     gennemføre en fuldstændig og komplet vurdering af virkningerne af det nuværende GATS-styre og betydningen af de foreslåede GATS-2000 regler på de nationale sociale, miljømæssige og økonomiske love, politikker og programmer sammen med borgergrupper i alle medlemslande

2.     bekræfte regeringernes rolle i og ansvar for levering af offentlige tjenesteydelser, som sikrer deres borgeres grundlæggende rettigheder og behov i den nye, globale økonomi baseret på FN's Menneskerettighedserklæring med tilhørende Klausuler og Chartre.

3.     trække tænderne ud af det eksisterende GATS-styre ved at fjerne dele som Artikel VI og Working Party on Domestic Regulation, som giver udenlandske regeringer og transnationale selskaber magt til at nedbryde love, politik og programmer vedrørende almenvellet som f.eks. kvalitetsstandarder for sundhedssektoren og sikkerhedsstandarder for transport.

4.     garantere regeringers ret til at kræve vandtætte skodder omkring de offentlige tjenesteydelser [f.eks. sundhed, undervisning, social sikring, kultur, miljø, transport, boliger, energi og vandforsyning], som kunne trues af de globale handels- og investeringsregler

5.     levere konkrete initiativer og ressourcer især til regeringerne i Syd, så de kan opfylde deres universelle forpligtelser (se b. ovenfor) gennem en videreudvikling og styrkelse af bestemmelserne om offentlige tjenesteydelser, så de er baserede på folks behov snarere end på betalingsevnen

6.     udvikle mekanismer for borgergruppers effektive deltagelse i såvel formuleringen af deres regerings holdning samt i forhandlingerne af alle fremtidige aftaler omkring de globale, grænseoverskridende handels- og investgeringsregler for tjenesteydelser

7.     sikre regeringernes rettigheder og ansvar til sammen med borgergrupper i alle medlemslande at vedtage og gennemføre love og bestemmelser, som beskytter miljø og naturressourcer, sundhed og sikkerhed, nedbringelse af fattigdom samt regler for de nationale, sociale og økonomiske love, politikker og programmer.

 Endelig henstiller vi til vore regeringer om at sætte en stopper for ethvert pres på udviklingslandene fra IMF's , Verdensbankens og MDB's side for at få dem til at privatisere de offentlige tjenesteydelser, især inden for uddannelses-, sundheds- og vandforsyningsområderne.

Den engelske udgave, og listen over de flere end 500 organisationer, der hidtil har underskrevet ovenstående udtalelse, kan ses på www.gatswatch.org

 

Vedtaget på Attac's landsmøde d. 17. november 2002

 

 

 


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris